Voornemen verzamelbesluit reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de gemeente Sittard-Geleen

Registratienummer: 2021/

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

 1. Besluiten:

Het reserveren van meerdere parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de gemeente Sittard-Geleen. Dit is belangrijk om te kunnen anticiperen op de verwachte vraag naar elektrisch rijden volgens de toekomstprognose per wijk tot het jaar 2025. Het besluit is een voornemen en bestaat uit de onderstaande verkeersmaatregelen:

 1. Het aanwijzen van 42 parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locaties zoals opgenomen in bijlage 1 ‘Lijst laadlocaties’ en bijlage 2 ‘Plaatsingskaart Openbaar Laadnetwerk’;
 2. Vanwege het eerste besluit de borden E04 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met onderbord “alleen voor opladen elektrische voertuigen”.

Zoals aangegeven op de bij het besluit behorende foto’s in de aparte bijlage.

 1. Overwegingen
 • Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg elektrisch rijden willen bevorderen en samen de NAL regio Zuid vormen;
 • Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Sittard-Geleen een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur;
 • Dat de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;
 • Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);
 • Dat een plankaart is opgesteld waarin 21 locaties zijn bepaald waar op basis van de geprognotiseerde behoefte een laadpaal kan worden geplaatst;
 • Dat de laadlocaties zijn bepaald aan de hand van toekomstprognoses per wijk tot 2025, de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit gemeente Sittard-Geleen;
 • Dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;
 • Dat de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit;
 • Dat de laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. Bij aanvang wordt er één parkeerplek ingericht en bij veelgebruik wordt de tweede parkeerplek ook ingericht voor het opladen van elektrische auto’s;
 • Dat door het tegelijk nemen van een verzamelverkeersbesluit voor alle locaties van de plankaart, de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van de laadinfrastructuur wordt verkort.
 1. Wettelijke grondslag

Verkeersbesluiten worden genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 15, lid 1. Het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer lid 12 het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

De onderstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit:

 • Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik (Wegenverkeerswet 1994 artikel 2, lid 3 onder a)
 • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (Wegenverkeerswet 1994 artikel 2, lid 2, onder a)
 • Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid, de bescherming van weggebruikers en passagiers, de waarborging van de bereikbaarheid, de doorstroming en de bruikbaarheid van de weg, alsmede de voorkoming van door het verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder wordt het noodzakelijk geacht de verkeersmaatregelen te nemen. Van toepassing zijn hier artikel 2, lid 1, sub a tot en met c.
 • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. Van toepassing is artikel 2, lid 2, sub b van de wegenverkeerswet 1994.

De benoemde weggedeelte zijn in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen.   

 1. Advies

De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 23-3-2021 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregelen.

 1. Ondertekening

Sittard-Geleen,   15-08-2021

 

Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,
Manager Team Inrichting & Planning Openbare Ruimte

Ing. I.G.H, Kengen – Moonen

 

 1. Inzage en zienswijzen

Na besluitvorming wordt het verzamelbesluit gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. Er wordt een mail verzonden aan de abonnees van overheid.nl met bericht van publicatie en koppeling naar het elektronisch gemeenteblad.

Het voornemenverkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Van donderdag 02-09-2021 tot en met woensdag 15-09-2021. Over dit voornemenverkeersbesluit kunnen belanghebbenden gedurende deze periode ook een zienswijze geven. Deze kan naar: College van B&W, Postbus 18, 6130 AA  SITTARD.

De gemeente Sittard-Geleen behandelt het deelbesluit waartegen een zienswijze wordt ingebracht als een separaat verkeersbesluit. De overige locaties blijven onderdeel van het verzamelverkeersbesluit. Voor deze locaties wordt de inrichting van de laadlocatie in gang gezet.

Voor nadere informatie over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de heer Tristan van Doorn (+31 6 1862 3846) en/of de heer E. Gerrmann (+31 6 5150 9162)

 

Bijlage 1: Lijst laadpalen bij verkeersbesluit augustus 2021 gemeente Sittard-Geleen
Laadpaal ID 1883- 70 ter hoogte van Rijksweg Zuid 182 6161 BW Geleen
Laadpaal ID 1883- 78 ter hoogte van Martin Luther Kingplein 92 6161HC Geleen
Laadpaal ID 1883- 97 ter hoogte van Kroonbeek 3 6166 GJ  Geleen
Laadpaal ID 1883- 105 ter hoogte van Julianalaan 16/Fatimaplein 15 6151 AX Munstergeleen
Laadpaal ID 1883- 131 ter hoogte van Blijdestein 1  6132 CS Sittard
Laadpaal ID 1883- 141 ter hoogte van Romeinenstraat 31  6132GH Sittard
Laadpaal ID 1883- 182 ter hoogte van Wilhelminastraat 24 6131 KP Sittard
Laadpaal ID 1883- 186 ter hoogte van Engelenkampstraat 60 6131 JJ Sittard
Laadpaal ID 1883- 199 ter hoogte van Obbichtermarkt 9 6125 BN Obbicht
Laadpaal ID 1883- 207 ter hoogte van Molenstraat 21 6121 XD Born
Laadpaal ID 1883- 209 ter hoogte van Jan van Salmstraat 8 6161 BW Born
Laadpaal ID 1883- 217 ter hoogte van Achter de Hoven 44 6122BA Buchten
Laadpaal ID 1883- 249 ter hoogte van Walramstraat 24 6131 BM  Sittard
Laadpaal ID 1883- 250 ter hoogte van Veestraat 44A 6134 VJ Sittard
Laadpaal ID 1883- 252 ter hoogte van Walramstraat 82 6131 BN  Sittard
Laadpaal ID 1883- 269 ter hoogte van Elisabethstraat 13 6161GS Geleen
Laadpaal ID 1883- 300 ter hoogte van Hemelsley 98 A 6136HM Sittard
Laadpaal ID 1883- 301 ter hoogte van Gealieerdenstraat 1 6135BV Sittard
Laadpaal ID 1883- 306 ter hoogte van Vijverweg 73 6133AV Sittard
Laadpaal ID 1883- 308 ter hoogte van Geleenbeeklaan 13 6166GP Geleen
Laadpaal ID 1883- 316 ter hoogte van Raadhuisplein 1 6151CV Munstergeleen

 

 

© 2022 Wijkplatform-Munstergeleen. All Rights Reserved. Designed by Wijkplatform-Munstergeleen   |     Privacyverklaring